Analýza môjho obrazu "Tandem" – tri roviny spojenia muža a ženy

František Kučo

1/16/2022 4:25:54 PM
Analýza môjho obrazu "Tandem" – tri roviny spojenia
https://www.facebook.com/Labyrint.a.raj.vztahov

Moje obrazy, ich formy i obsahy vznikajú väčšinou intuitívne ako podprahovo sa vynárajúce posolstvá, zatiaľ čo povrchová myseľ je zaujatá výtvarnou hrou. Keď sa začínam hrať s materiálom a výtvarnou technikou, väčšinou vôbec netuším, aká bude hlavná téma obrazu a čo všetko bude významovo obsahovať... len sa nalaďujem na čosi vo vnútri. Niekedy maľby zase robím s jasnou základnou témou i predstavou kompozície – do tejto skupiny patria Tandemy. Viem, že tam budú dve postavy – muž a žena a že budú nejako prepojení, pretože mojim zámerom je zachytiť rôzne stavy procesu vzájomného prepájania muža a ženy... či už ich vnímame ako vonkajšie osoby alebo vnútorné aspekty vlastnej bytosti. A potom to zase plynie samo...
Základný oválny tvar na maľbe, v ktorom sú umiestnené dve postavy, je ohraničený svet nášho bytia v nekonečnosti. Predstavuje ostrov naším žitím artikulovaného bytia na tmavom kozmickom priestore. Hlboký kozmický priestor je na prvý pohľad prázdny a tmavý ako kozmické lono, ale všimnime si, že je naplnený vibrujúcou energiou – hustými čiarami. Na tejto ploche sa nachádzajú aj zlaté body – zárodky, potenciály k expanzii, k vytváraniu ďalších svetov.
Ako napovedá už názov, hlavným motívom obrazu sú postavy muža a ženy vo vzájomnom prepojení. DVE POLARITNÉ BYTOSTI SÚ PREPOJENÉ SÚČASNE NA TROCH ÚROVNIACH – fyzickej, psychickej a duševnej (duchovnej). Všetky tri sú symbolizované variantami symbolu vesica pistis – čiastočným prienikom dvoch kruhov v tvare jóni, ktorý je symbolom zrodu niečoho nového. Prienik fyzických tiel vo výške ramien je vizuálne najmenej výrazný a má zemité farby. Je to príjemné spojenie, no pokiaľ jeho súčasťou nie je spojenie na hlbšej rovine, ostávajú muž a žena navzájom oddelenými prvkami. Dva trojuholníky v krčnej oblasti zobrazujú túto trvalú protikladnosť (mužsko-ženskú komplementaritu), ktorá je zároveň stálym zdrojom dynamiky vzťahu.
Druhá úroveň je o prepojení psychickom, je vizuálne najvýraznejšia, pretože v nej sa odohráva podstatná časť náplne partnerských vzťahov. Na tejto úrovni už dochádza ku vzniku spoločného priestoru, spoločného bytia, v ktorom dve bytosti do určitej miery splývajú, stávajú sa jedným bytím – v psychickom porozumení, zdieľaní a spoločnom vnímaní. Zobrazujú to dva mäkké a vzájomne sa prelínajúce tvary – žltý a modrý ovál, ktoré neboli na predchádzajúcej úrovni. Na rozdiel od prepojenia na fyzickej rovine, ktorého výsledkom je tretí prvok vo vonkajšom svete (tiež trvale oddelený) – dieťa, NA PSYCHICKEJ ROVINE JE TRETÍ PRVOK VNÚTORNÝM JAVOM – SPOLOČNÝM MIKROSVETOM PREPOJENÝCH BYTOSTÍ. Vždy platí metafyzická rovnica 1 +1 = 3.
Na tretej, duševnej (duchovnej) úrovni vidíme opäť len výrez tvaru vesica pistis (ako na prvej úrovni), ale tu symbolizuje úplne zjednotenie, pretože po jeho stranách už nie sú žiadne presahy dvoch samostatných bytostí (zobrazenie bez fyzického i psychického tela). Je to dokonale prepojené, ZJEDNOTENÉ BYTIE ŽENY A MUŽA – V NAŠOM VNÚTRI I VO VONKAJŠOM SVETE. TOTO SPOJENIE HORIZONTÁLNEJ POLARITY UMOŽŇUJE SPÁJAŤ VERTIKÁLNU POLARITU – DUALITU NEBA A ZEME, DUCHA A HMOTY (ide o symboly nie označenie prírodných realít). Kedysi sme rozdelili svoju celistvosť a teraz na svojej Ceste integrujeme – opäť „vťahujeme“ do Seba horizontálnu dualitu mužského a ženského aspektu a vertikálnu dualitu ducha a hmoty... a uvedomujeme si, že to všetko je odjakživa v nás, že my sme ich Jednotou. 
Hlavy ženy a muža sú formálne pojednané podobným spôsobom ale zase komplementárne. Tvary vo vnútri mužskej hlavy vyjadrujú dostredivú, mužskú dynamiku a tvary vo vnútri ženskej hlavy odstredivú, ženskú dynamiku. To isté vyjadrujú tvary v okolí hláv – na mužskej strane hranaté a falický symbol, na ženskej strane tvary zaoblené a symbol jóni. Napojenie postáv zdola na zemské a zhora na nebeské energie je v rovnováhe, nie sú jednostranné smerom k materializmu alebo idealizmu (tzv. duchovnu), čo symbolizujú štyri vertikálne pásy („cesty“) vychádzajúce z hláv. Na obraze je ešte niekoľko ďalších prvkov, o ktorých by sa dalo hovoriť (napr. kompozičné trojuholníky žltých a červených bodov smerujúcich k zemi a k nebu), ale podstatné je uvedomiť si význam symboliky horizontálnej a vertikálnej osmičky v našom živote.