Jane H.


Portfolio
Czech Republic
Slovak

<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:23.25pt;"><strong><span style="font-size:19.5pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#E63D29;">Mal&iacute;řka </span></strong></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;"><strong><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#E63D29;letter-spacing:-.75pt;">&bdquo;Miluji intenzivn&iacute; barvy&ldquo; </span></strong><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#7F7F7F;">a jsem i trochu netrpěliv&aacute;. To byl tak&eacute; jeden z&nbsp;důvodů, proč padl v&yacute;běr pr&aacute;vě na akrylov&eacute; barvy. Kromě toho, že rychle zasychaj&iacute;, je na nich &uacute;žasn&eacute; předev&scaron;&iacute;m to, že se s různ&yacute;mi druhy světla měn&iacute;. &nbsp;Dovedou b&yacute;t tajemn&eacute; a neust&aacute;le n&aacute;s držet v napět&iacute;, jak&yacute; tah &scaron;tětce n&aacute;m prozrad&iacute; nebo jak&eacute; dal&scaron;&iacute; barevn&eacute; t&oacute;ny n&aacute;m poodhal&iacute;.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#7F7F7F;">&nbsp;</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#7F7F7F;">Zač&iacute;nala jsem s pl&aacute;tny men&scaron;&iacute;ch rozměrů, ale postupně mě uchv&aacute;tily vět&scaron;&iacute; plochy. Na obrazech velk&eacute;ho form&aacute;tu oceňuji předev&scaron;&iacute;m možnost se poř&aacute;dně rozm&aacute;chnout. Prol&iacute;n&aacute;n&iacute;m barev a tahů vn&aacute;&scaron;&iacute;m do obrazu dynamiku, hloubku či lehk&yacute; opar neviditeln&yacute;ch a v&scaron;udypř&iacute;tomn&yacute;ch energi&iacute;.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#7F7F7F;">&nbsp;</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#7F7F7F;">M&aacute;m r&aacute;da abstraktn&iacute; a intuitivn&iacute; malbu. Mezi m&yacute;mi obrazy je možn&eacute; </span><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:gray;">rozli&scaron;it tyto směry &nbsp;</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:gray;">- volnou tvorbu, energeticky aktivn&iacute; obrazy a obrazy &bdquo;př&iacute;sně osobn&iacute;&ldquo;.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:gray;">&nbsp;</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:gray;">Ve sv&eacute; voln&eacute; tvorbě r&aacute;da využ&iacute;v&aacute;m palety syt&yacute;ch i jemn&yacute;ch barev a jejich vz&aacute;jemn&eacute; prol&iacute;n&aacute;n&iacute;. M&aacute;m r&aacute;da propojen&iacute; světa kolem n&aacute;s, vesm&iacute;ru, kter&yacute; n&aacute;s obklopuje, a m&eacute;ho vnitřn&iacute;ho naladěn&iacute; přenesen&eacute;ho do obrazu. </span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:19.5pt;"><strong><span style="font-size:19.5pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#E63D29;">&nbsp;</span></strong></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:19.5pt;"><strong><span style="font-size:19.5pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#E63D29;">Malba osobn&iacute;ch obrazů</span></strong></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#7F7F7F;">Do sv&eacute; tvorby zahrnuji tak&eacute; obrazy, kter&eacute; naz&yacute;v&aacute;m</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Arial','sans-serif';color:#7F7F7F;"> </span><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';letter-spacing:-.75pt;">&bdquo;př&iacute;sně osobn&iacute;&ldquo;</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Arial','sans-serif';letter-spacing:-.75pt;">.</span><span style="text-decoration:underline;"></span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#7F7F7F;">V těchto malb&aacute;ch se zrcadl&iacute; touhy a sny člověka, pro něhož je obraz určen. C&iacute;lem je podpořit dotyčn&eacute;ho na jeho cestě životem pomoc&iacute; barev, symbolů a vložen&yacute;ch energi&iacute;. V&yacute;sledkem je pak přesně vyv&aacute;žen&yacute; obraz, kter&yacute; jeho tělo a du&scaron;e potřebuje. Takto lze namalovat obraz pro cel&eacute; rodiny, skupiny lid&iacute; či určit&yacute; prostor.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#7F7F7F;">&nbsp;</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#7F7F7F;">Tento směr podporuj&iacute; i dal&scaron;&iacute; m&eacute; aktivity spojen&eacute; s&nbsp;l&eacute;čen&iacute;m a harmonizac&iacute;.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:12.75pt;"><span style="text-decoration:underline;"></span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:12.75pt;"><span style="text-decoration:underline;"></span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:12.75pt;"><span style="text-decoration:underline;"></span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:19.5pt;"><strong><span style="font-size:19.5pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#E63D29;">&nbsp;</span></strong></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:19.5pt;"><strong><span style="font-size:19.5pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#E63D29;">Terapeutka, l&eacute;čitelka, &scaron;amanka</span></strong></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#7F7F7F;">L&eacute;č&iacute;m na &uacute;rovni srdce, ne na &uacute;rovni hlavy. Vět&scaron;inou je totiž velk&yacute; rozd&iacute;l mezi t&iacute;m, co si mysl&iacute;me, a t&iacute;m, co skutečně na&scaron;e srdce, du&scaron;e potřebuje.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#7F7F7F;">&nbsp;</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#7F7F7F;">Často přem&yacute;&scaron;l&iacute;m, jak pojmenovat svoji pr&aacute;ci&hellip; terapeutka, l&eacute;čitelka, &scaron;amanka?</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:15.0pt;"><span style="text-decoration:underline;"></span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:15.0pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#E63D29;letter-spacing:-.75pt;">"J&aacute; sama bych se nazvala &scaron;amansk&yacute;m průvodcem.&nbsp; Vid&iacute;m, c&iacute;t&iacute;m, vn&iacute;m&aacute;m energie, barvy, bytosti z různ&yacute;ch světů."</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><span style="text-decoration:underline;"></span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#7F7F7F;">Ať je to rostlinn&aacute; či živoči&scaron;n&aacute; ř&iacute;&scaron;e, živly nebo světeln&eacute; &uacute;rovně - stejně jako se prol&iacute;naj&iacute; tyto světy a jsou n&aacute;m n&aacute;pomocny, tak se prol&iacute;naj&iacute; i způsoby m&eacute;ho l&eacute;čen&iacute;. Nech&aacute;v&aacute;m se v&eacute;st, před&aacute;v&aacute;m l&eacute;čiv&eacute; energie, vzkazy nebo nastavuji potřebn&eacute; zrcadlo - přesně tak, jak člověk v danou chv&iacute;li potřebuje, jak je připraven&yacute; a nakolik otevřen&yacute; vůči změn&aacute;m. Uč&iacute;m se od různ&yacute;ch &scaron;amanů a l&eacute;čitelů, ale r</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:gray;">espektuji i klasickou medic&iacute;nu. Uč&iacute;m se a vych&aacute;z&iacute;m </span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:gray;">tak&eacute; ze sv&yacute;ch osobn&iacute;ch zku&scaron;enost&iacute; a prožitků, neboť nen&iacute; silněj&scaron;&iacute; zku&scaron;enosti než t&eacute; osobn&iacute;. V životě mě potkaly těžk&eacute; chv&iacute;le pln&eacute; bolesti, kter&eacute; mne hluboce zas&aacute;hly po &uacute;mrt&iacute; matky, prožila jsem zoufalstv&iacute; při ztr&aacute;tě d&iacute;těte, &uacute;tok na m&eacute; ego při finančn&iacute;m bankrotu i zlomen&eacute; srdce při rozchodu. Byly to chv&iacute;le pln&eacute; beznaděje, ztr&aacute;ty v&iacute;ry a důvěry v&nbsp;sebe. St&aacute;la jsem na rozcest&iacute; - rezignace nebo život. Rozhodla jsem se, že svůj život &bdquo;nezahod&iacute;m&ldquo; a z&uacute;roč&iacute;m sv&eacute; l&eacute;čiv&eacute; schopnosti, kter&eacute; se hl&aacute;sily už d&aacute;vno předt&iacute;m. A jak jinak, zač&iacute;t jsem musela sama na sobě<strong>. &nbsp;</strong>Nic netrv&aacute; věčně, a jak prav&iacute; jedno zenov&eacute; př&iacute;slov&iacute;: &bdquo;Za mraky je vždy čist&eacute; nebe.&ldquo; A tak se postupně hodiny pln&eacute; pl&aacute;če přeměnily v hodiny pln&eacute; pohody a harmonie.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><strong><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#7F7F7F;">&nbsp;</span></strong></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#7F7F7F;">Roky to byly těžk&eacute;, ale naučily mě soucitu a ch&aacute;p&aacute;n&iacute; druh&yacute;ch. Pomohly mi tak&eacute; je&scaron;tě v&iacute;ce si uspoř&aacute;dat a potvrdit vlastn&iacute; hodnoty a takto pos&iacute;lena jsem byla připravena vykročit vstř&iacute;c nov&eacute;mu životu. Životu s &uacute;směvem nejenom na rtech, ale i zp&aacute;tky v srdci.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#7F7F7F;">&nbsp;</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:10.5pt;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#7F7F7F;">Od t&eacute; doby v&iacute;m, že vesm&iacute;r je n&aacute;m n&aacute;pomocen. Stač&iacute; mu jen tro&scaron;ičku vyj&iacute;t vstř&iacute;c, a to hlavně t&iacute;m, že na sobě začneme pracovat. Neznamen&aacute; to &bdquo;zbl&aacute;znit se&ldquo; a zač&iacute;t &bdquo;ul&iacute;t&aacute;vat&ldquo; mimo realitu... Znamen&aacute; to přij&iacute;mat nov&eacute; věci, měnit &uacute;hly pohledu, zbavovat se nezdrav&yacute;ch vzorců ch&aacute;pan&iacute; a chov&aacute;n&iacute; a v&iacute;ce otev&iacute;rat sv&aacute; srdce. A při tom v&scaron;em zůstat pevně nohama na zemi ve spojen&iacute; s Matkou Zem&iacute;.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;"><span style="font-size:12.0pt;font-family:'Comic Sans MS';color:#7F7F7F;">&nbsp;</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;"><span style="text-decoration:underline;"></span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;"><span style="text-decoration:underline;"></span></p><p><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:'Calibri','sans-serif';"><a href="http://www.janehpictures.com/"><strong><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:'Comic Sans MS';color:#A6A6A6;">www.janehpictures.com</span></strong></a></span></p><p><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:'Calibri','sans-serif';"><strong><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:'Comic Sans MS';color:#A6A6A6;">&nbsp;</span></strong></span></p><div><p><strong><span lang="EN-GB" style="font-size:19.5pt;line-height:115%;font-family:'Comic Sans MS';color:red;">Painter</span></strong><span lang="EN-GB" style="font-family:'Comic Sans MS';"><br />"I love intense colours" and I am also a bit impatient. This was one of the reasons I became interested in acrylic paints. In addition to their fast drying quality, it is particularly amazing that they change under different types of light. They can thus be mysterious and keep us constantly in suspense as to what the next brush stroke will tell us or what other colourful tones will be revealed.<br /><br />I started with smaller sized canvases, but was gradually drawn to larger spaces. In working with large format images, I especially appreciate the possibility of making a good splash. By blending colours and strokes, I can bring many things into the picture: dynamics, depth, the light haze of the invisible and the ubiquitous energies all around us.</span></p><p><span lang="EN-GB" style="font-family:'Comic Sans MS';">&nbsp;</span><span lang="EN-GB" style="font-family:'Comic Sans MS';">I like abstract and intuitive painting. Among my pictures, it is possible to distinguish the following directions:&nbsp; free creation, energetically active images and "strictly personal" pictures.<br /><br />In my free creation, I like to use a variety of rich and soft colours and draw on their mutual intertwining. I like to see the connections between the world around us, the universe that surrounds us, and my own inner &ldquo;tuning&rdquo; as transferred to the image.</span><strong><span lang="EN-GB" style="font-size:19.5pt;font-family:'Comic Sans MS';color:red;">&nbsp;</span></strong></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;"><strong><span lang="EN-GB" style="font-size:19.5pt;font-family:'Comic Sans MS';color:red;">Painting of personal images</span></strong><span lang="EN-GB" style="font-family:'Comic Sans MS';"><br />In my work I also include paintings which I call "strictly personal".<br />These paintings reflect the desires and dreams of the person for whom the image is intended. The goal is to support this person on their path through life, using colours, symbols, and embedded energy. The result is a perfectly balanced image that their body and soul needs. In this way, pictures can be painted for entire families, groups of people or for a certain space.<br /><br />This direction is supported by my other healing and harmonization activities.</span></p></div><span lang="EN-GB" style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:'Comic Sans MS';"><br clear="all" style="page-break-before:auto;" /></span> <p><strong><span lang="EN-GB" style="font-size:19.5pt;line-height:115%;font-family:'Comic Sans MS';color:red;">Therapist, healer, shaman</span></strong></p><p><span lang="EN-GB" style="font-family:'Comic Sans MS';">I treat on the heart-level, not the head-level. Most of the time, there is a huge difference between what we think and what our heart and soul really needs.<br /><br />I often wonder what to call my job ... therapist, healer, shaman?<br />"I would personally call myself a shamanic guide. I see, I feel, I sense energy, colours, beings from different worlds"</span></p><p><span lang="EN-GB" style="font-family:'Comic Sans MS';">Whether dealing with the plant or animal realm, the elements or levels of light - just as these worlds intermingle and help us, so my ways of healing are intertwined. I let myself be guided; I transmit healing energies, deliver messages, or just provide a required mirror. It depends on what each person needs at a given moment, how prepared they are and how open to change. I learn from various shamans and healers, but I also respect classical medicine. I also continue to learn from my own personal life and path, as there is no stronger experience than personal experience. </span></p><p><span lang="EN-GB" style="font-family:'Comic Sans MS';"><br />In my life, I have experienced heavy moments full of pain such as those that deeply affected me after my mother's death. I have experienced despair after losing a child, an attack on my ego through financial bankruptcy and a broken heart from a break-up. These were moment of hopelessness, loss of faith, and loss of confidence in myself. I stood at a crossroads - resignation or life. I decided I would not give up on my life and would instead draw upon my healing abilities which had become known to me long before. And how else, I had to start with myself. Nothing lasts forever, and as one Zen saying says: "There is always a clear sky behind the clouds." So the hours of weeping gradually transformed into hours full of well-being and harmony.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;"><span style="font-family:'Comic Sans MS';">&nbsp;</span><br /></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;"><span lang="EN-GB" style="font-family:'Comic Sans MS';">Those years were tough, but they taught me compassion and understanding of others. They also helped me to organize and confirm my own values and gave me the strength to embrace a new life. A life with a smile not only on my lips but also back in my heart.<br /><br />Since then, I have always known that the universe is helping us. It is enough to reach out to it just a little, mainly by starting to work on ourselves. This does not mean to "go crazy" and start "floating" out of reality ... It means accepting new things, changing our points of view, getting rid of unhealthy patterns of understanding and behaviour, and opening up our hearts. And through all of this staying firmly on the ground in connection with Mother Earth.</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;"><span lang="EN-GB" style="font-family:'Comic Sans MS';">&nbsp;</span></p><p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;"><span lang="EN-GB" style="font-family:'Comic Sans MS';">www.janehpictures.com</span></p>

Works of art

Virtual galleries