Jonsy Gáll


Portfolio
Slovakia
Slovak

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:200%;vertical-align:baseline;"><span style="font-family:'Courier New';color:#333333;border:none windowtext 1.0pt;padding:0cm;">Jonsy G&aacute;ll sa narodil v roku 1987 v Ko&scaron;iciach. Je predstaviteľom mlad&scaron;ej gener&aacute;cie v&yacute;tvarn&iacute;kov vych&aacute;dzaj&uacute;cich z tohto kraja, v ktorom pracuje aj tvor&iacute;. Vo svojej umeleckej činnosti sa venuje grafike, kresbe a predov&scaron;etk&yacute;m maľbe. Av&scaron;ak r&aacute;d experimentuje aj s in&yacute;mi v&yacute;tvarn&yacute;mi technikami. Charakteristickou črtou jeho tvorby je odv&aacute;žne, expres&iacute;vne použ&iacute;vanie farby, ktor&aacute; mu umožňuje tvoriť bez zbytočnej opisnosti. Dev&iacute;zou tohto v&yacute;tvarn&iacute;ka s&uacute; predov&scaron;etk&yacute;m stručne poňat&eacute; figurat&iacute;vne mot&iacute;vy, vystihuj&uacute;ce jednotliv&eacute; odtiene ľudskej bytosti. V poslednom obdob&iacute; svoju tvorbu st&aacute;le viac zameriava na medziľudsk&eacute; vzťahy a t&uacute;žby. Osobitn&uacute; t&eacute;mu jeho tvorby predstavuj&uacute; sakr&aacute;lna tvorba, z&aacute;ti&scaron;ia a mestsk&eacute; uličky. V umeleckej kari&eacute;re m&aacute; za sebou niekoľko osobn&yacute;ch v&yacute;stav doma aj v zahranič&iacute;. Jeho diela boli ocenen&eacute; na mnoh&yacute;ch v&yacute;znamn&yacute;ch umeleck&yacute;ch s&uacute;ťažiach. Siln&yacute;m impulzom pre jeho tvorbu s&uacute; rozhovory s priateľmi, ktor&iacute; ho neust&aacute;le pos&uacute;vaj&uacute; o krok vpred.</span></p>

Works of art

Virtual galleries